• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

СТРОИТЕЛСТВО

Вписани сме в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ІV категория - ІІІ, ІV, V и VІ група и V категория.

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯстроежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

 ПЕТА КАТЕГОРИЯ – отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности

 

… Чл.137 ал.1 от ЗУТ …

 

4. четвърта категория:

 

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;

 

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;

 

в) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

 

г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;

 

д) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

 

е) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) недвижими културни ценности с категория "местно значение";

 

ж) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;

 

5. пета категория:

 

а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;

 

б) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;

 

в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;

 

г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

 

д) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

 

е) (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение";

 

6. шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147.

 

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход